دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : علی اصغر   کاظمی

پست الکترونیکی : kazemi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : مهندسی کامپیوتر

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : مربی بورسیه

سمت اجرایی در دانشگاه : عضووبورسیه گروه کامپیوتر

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1386/12/20

علی اصغر کاظمی

محل خدمت:   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : مربی بورسیه

^